เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ

เลือกปี
ปี 2563
New

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563