เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูล
ทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน)

2564_Q2 2563 2562 2561 2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 2,859.55 5,514.08 1,980.67 1,562.80 2,286.25
รายได้รวม 2,861.70 5,519.03 1,997.19 1,570.92 2,461.06
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,657.19 5,030.19 2,149.28 1,640.03 2,502.48
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 257.41 612.45 -65.56 28.36 -113.33
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 204.70 495.28 -148.39 -69.12 -41.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 187.20 488.52 -156.50 -72.32 -72.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 187.20 488.52 -156.50 -72.32 -72.28
งบแสดงฐานะการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,423.65 2,557.66 2,326.39 1,974.46 1,831.02
หนี้สินรวม 324.78 385.85 643.10 134.67 98.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,098.87 2,171.81 1,683.29 1,839.79 1,732.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,098.87 2,171.81 1,683.29 1,839.79 1,732.23
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 9.00 11.11 -3.31 1.81 -4.96
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.54 8.85 -7.84 -4.60 -2.94
อัตราผลตอบแทนต่อทุน(%) 8.92 22.49 -9.30 -3.93 -4.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 8.45 20.28 -6.90 -3.63 -2.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.15 0.18 0.38 0.07 0.06
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.03 0.09 -0.03 -0.01 -0.01
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00