เลือกภาษา: EN TH

 

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน) - ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,232,099,488 61.77
2 กลุ่มธารีรัตนาวิบูลย์ 690,822,587 13.20
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,855,380 0.88
4 นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์ 38,056,625 0.73
5 นายสุรชัย ขยันงาน 34,802,300 0.67
6 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 26,720,200 0.51
7 นางสาววารุณี เจียงประดิษฐ์ 20,000,000 0.38
8 นายสมศักดิ์ หิรัญวรรัตน์ 20,000,000 0.38
9 นายประยุทธ เทพมังกร 17,450,000 0.33
10 นางสาวอัจฉรา วิสุทธิแสงทรัพย์ 17,278,200 0.33
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,089,207,148 20.82
  รวม 5,232,291,928 100.00

ข้อมูล

นักลงทุน

งบการเงิน

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

สอบถาม

ข้อมูล