เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่ อุปทาน การทําการค้าที่เป็นธรรม และมีความซื่อสัตยท์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับคู่ค้าขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน
แนวทางการปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
 1. จริยธรรมทางธุรกิจ
 2. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน 
  ความเป็นธรรม
  บริษัทฯดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎกติกาและจริยธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต และไม่ดําเนินการใดๆซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม การตัดสินใจร่วมธุรกิจ ถูกตัดสินใจบนเกณฑ์พื้นฐานสำคัญ เช่น ราคา คุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ 
  การรักษาความลับ
  บริษัทฯเก็บรักษาความลับของคู่ค้า และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือนําข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับคู่ค้า รวมทั้งไม่นําไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความร่วมมือในการร่วมแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ การบังคับขู่เข็ญ หรือการยักยอก รวมถึงการติดสินบนในทุกรูปแบบ เช่น การให้สัญญา การเสนอ การให้ หรือ การรับเงินหรือสิ่งของจูงใจอื่นๆ กับคู่ค้า หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากพบว่าการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯไม่โปร่งใสขาดความยุติธรรม กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัทฯ มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตและผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ขอให้ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไปยัง;
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
  • 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
  • โทร. +(66) 0-34877485-8
  • โทรสาร. +(66) 0-34877491 – 2
  • E-mail : ac@aienergy.co.th
  การส่งมอบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  บริษัทฯมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามกฎหมายหรือตามที่ตกลง ส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่ตกลง ให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า โดยบริษัทฯได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีความปลอดภัยและใส่ใจต่อผู้บริโภค และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทฯมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว และกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯสามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 3. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
  บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์ หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกําเนิดเดิม วิถีทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม สภาพการตั้งครรภ์ หรือ ความพิการ ในการจ้างงานและปฏิบัติงาน บริษัทฯเน้นการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกันหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังขับของบริษัทฯและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  การคุ้มครองแรงงาน
  • บริษัทฯไม่รับแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน
  • จัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด
  • จัดจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
  • ไม่ใช้แรงงานในลักษณะรูปแบบแรงงานทาส แรงงานที่ถูกบังคับ การล่วงละเมิด การใช้ความรุนแรง
  • ส่งเสริมคุณภาพในสถานที่ทํางานอย่างเหมาะสม และให้พนักงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนด
  • กำหนดให้มีช่องทางร้องทุกข์สำหรับพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
  • กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายและเป็นธรรม ในลักษณะ Fair work Fair Pay โดยค่าตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน
  • ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
  • ไม่ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และกำหนดให้ดําเนินการตามขั้นตอนในการเลิกจ้างพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
 5.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. บริษัทฯตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จัดให้มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วม
  • บริหารความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ภาวะวิกฤต โรคระบาด สถานการณ์ฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) และการบริหารความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านโครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการใช้งานตามความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานให้กับพนักงาน เพียงพอพร้อมใช้งานและควบคุมให้เกิดการใช้งาน
  การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • ตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดแบบบูรณาการทั้งด้านอากาศ น้ำ การจัดการของเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
  • ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำการใดที่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาชุมชน
  • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความสำคัญในการประเมิน ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของของบริษัทฯโดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ คาดหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และขอบคุณการสนับสนุนของคู่ค้าธุรกิจทุกท่านในการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมถูกต้องตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Upload : 14 พฤศจิกายน 2566