เลือกภาษา: EN TH

บรรษัทภิบาล

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญแก่การประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม ประชุม
 • การได้รับข้อสนเทศ ซักถามและการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
 • คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุม

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ในระบบการกำกับดูแลมีผู้มีส่วนได้เสีย หลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการรวมลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่ คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่ต่างกันจากกิจการ
 • คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มี ส่วนได้เสียได้แก่ ลูกจ้าง คู่ค้า ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตามที่กฎหมาย กำหนดและดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ควรสนับสนุนให้มีการ ร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะ การเงินที่มั่นคง

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการ เงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัทได้รับสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • สารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
 • มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปและมีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท ในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น สถาบันทางการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท โดยสรุป ใน ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ บัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 • คณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปีใน รายงานประจำปี

4. จริยธรรมธุรกิจ

 • คณะกรรมการบริษัท ควรส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างทุกคนได้ทราบ และเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ ถือหุ้นคาดหวังรวมทั้งเฝ้าสังเกตให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 • คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรักษาไว้และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การ ดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance controls) ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายคณะกรรมการ บริษัทควรจะให้มีงาน ตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและการกำกับดูแลให้ การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบ ของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน
 • หน้าที่กรรมการบริษัทในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 • คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เดือนครั้ง ประธานกรรมการเป็นประธาน การประชุมและ กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการ ประชุมล่วงหน้าก่อน การประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความ เห็นและการออกเสียง ลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพียงพอและเหมาะสม
 • ในที่ประชุมประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการ พิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนันสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและประมวลความเห็นและ เสนอ ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
 • ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
 • การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ใน รายงานการประชุม
 • คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการการทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียม ระเบียบวาระการ ประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการบริษัทควรทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทาง การเงินโดย แสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีรายงานของคณะกรรมการบริษัท ควรครอบคลุมใน เรื่องสำคัญๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอ แนะ
 • ธุรกิจของบริษัทและในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็น อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา อนุมัติ

  1. นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

  2. ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณและพิจารณา แนวโน้มระยะต่อไปของปี

  3. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธ์ศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

  5. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความ สำคัญ

  6. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  7. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1 : 1

  8. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  9. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการเก็บ รักษาเงิน

  10. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ อำนวยการสายธุรกิจ

  11. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

  12. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

  13. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารการจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  14. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 • คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสาระสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูก ต้องและ อย่างโปร่งใสโดยควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุน สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่ เกี่ยวข้องคณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการนำเสนอสาระสนเทศและการติดต่อสื่อสาร