เลือกภาษา: EN TH

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2021-10-05 17:10:00
New

การจดทะเบียนลดทุน การจดทะเบียนเพิ่มทุน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

2021-09-23 17:00:00

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2021-09-21 14:10:00

แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2021-08-26 09:56:00

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

ข่าวสารล่าสุด

2019-05-21 15:47:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2019-04-04 13:59:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2018-11-06 16:05:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี 2562

2017-11-03 09:15:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

รายงาน

ประจำปี

 

งบการเงิน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Web Cast

ราคาหุ้น