เลือกภาษา: EN TH

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำในการผลิต พลังงานทดแทน เคมีภัณฑ์ และน้ำมันบริโภคที่มีคุณภาพ จากน้ำมันปาล์มเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

 

AIE มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
AIE มุ่งมั่นสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนและโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
AIE มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาธิบาลที่เป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมือชีพและยั่งยืน
AIE มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข่าวสารล่าสุด

arrow-icon

งบการเงิน

arrow-icon

รายงานประจำปี

arrow-icon