เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ

เลือกปี
ปี 2559
New

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559