เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดทำนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือคู่แข่งขันทางการค้า เป็นสำคัญ
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
 • กำหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแล และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
 • ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง นโยบายบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นต้น
 • แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม
 • กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ “Zero Accident” โดยต้องพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าที่เกณฑ์กฎหมายกำหนด และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ พัฒนาศักยภาพพนักงานและมุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม และผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
 • ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดหลักการดำเนินงานบนหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก
 • ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการตามสัญญาอย่างครบถ้วน
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่างๆ
 • ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
 • คิดค้นและแสวงหาวิธีการลดการใช้พลังงาน ของเสียทั้งทางน้ำและอากาศ และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด
 • เปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกคนมีส่วนสนับสนุน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด
Upload : 23 ธันวาคม 2565