เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน


  บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน อ้างอิงแนวทางตามหลักการของ UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านโดยมี 5 ขั้นตอนตามหลักการ ดังนี้
 1. การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
 2. บริษัทฯ กำหนดขอบเขตกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ในดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติ การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค และสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
 3. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงประเด็นความเสี่ยงด้านความเท่าเทียมของค่าตอบแทนและการเลือกปฏิบัติ เพื่อจัดทำเป็นรายการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Impact Assessment) มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแนวทาง/มาตรการลดผลกระทบให้เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดขึ้น
  ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ลักษณะของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
  4 มีโอกาสสูง (<25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปฏิบัติการหลายครั้งต่อปี
  3 มีโอกาสปานกลาง (10-25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นครั้งครา
  2 มีโอกาสน้อย (1-10%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
  1 มีโอกาสน้อยมาก (>1%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เป็นประเภทเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติการแต่
  เหตุการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ปฏิบัติการ
  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: ผลกระทบ
  ระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ลักษณะของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  4 มีผลกระทบสูง
 5. - ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อกลุ่มประชากรที่เกินกว่าขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ
 6. - บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สิทธินั้นกลับคืนมาได้
 7. - ผลกระทบ / เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
 8.   ที่เป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาร่วมกับบริษัทฯ
 9. 3 มีผลกระทบปานกลาง
 10. - บริษัทฯ มีความจงใจในการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน
 11. - ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
 12.   ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ปฏิบัติการ
 13. - บริษัทฯ มีความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group)
 14. 2 มีผลกระทบน้อย
 15. - บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานอื่น
 16. - บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอกได้
 17. 1 มีผลกระทบน้อยมาก
 18. - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายในหรือภายนอกได้รับการป้องกันแก้ไข
 19.   ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และโดยกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
 20. รูปที่ 1 การจัดลำดับความสำคัญประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
 21. สูงมาก
 22. บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทันที พร้อมดำเนินการลดผลกระทบและแก้ไขเยียวยาทันทีตามมาตรการที่ได้วางไว้ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 23. สูง
 24. บริษัทฯ ต้องมีการจัดการเพื่อหามาตรการลดระดับความเสี่ยงทันที เพื่อทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 25. ปานกลาง
 26. บริษัทฯ ต้องมีการจัดการเพื่อหามาตรการลดระดับความเสี่ยง เพื่อทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 27. ต่ำ
 28. บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบของ
 29. บริษัทฯ ที่มีอยู่ และคอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
 30. การกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและป้องกัน
 31. บริษัทฯต้องคาดการณ์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ได้กำหนดจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และออกมาตรการ รวมถึงกำหนดมาตรการบรรเทาและป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเสี่ยงนั้นๆให้มีความตระหนักถึงผลกระทบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
 32. การติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
 33. เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกิจกรรมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงต้องทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรการบรรเทาผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และมีการสื่อสารผ่านการอบรมพนักงานครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักถึงอย่างต่อเนื่อง
 34. การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา
 35. บริษัทฯให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่มีเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นธรรม และมีมาตรการแก้ไขและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในรูปแบบทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงสรุปบทเรียนเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ อีกทั้ง บริษัทฯยังได้กำหนดมาตรการในการลงโทษในกรณีที่พนักงานบริษัทฯเป็นผู้ละเมิดสิทธิฯ ดังนี้
  • การตักเตือนด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษร / การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • การให้พักงาน
  • ตัดหรือระงับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี
  • การงดปรับฐานเงินเดือนประจำปี
  • ให้ออก
  ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
  1. ทางไปรษณีย์:
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
  4. 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน 
   จังหวัดสมุทรสาคร 74110
  5. ทางอีเมล: ac@aienergy.co.th
  6. โทรศัพท์ / โทรสาร: 
   0-34877485-8 / 0-34877491 – 2
  7. เว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.aienergy.co.th
Upload : 14 พฤศจิกายน 2566